تعریف هوش هیجانی

 

به بیان بسیار ساده، هوش هیجانی استعداد و توانایی بالقوه ی شماست برای این که :‏